Författararkiv: Ingemar Ahlström

På gång

Jag har tagit fram underlag och förslag till friluftsplan för en kommun i Mellansverige. Tanken är att en vidareutveckling av planen ska leda till ett pilotprojekt om ökad tillgänglighet för friluftsliv och turism.  Det kräver i sin tur finansiering av en  förstudie med analys av kommunikationsprinciper som grund och utgångspunkt.  Det är en sektorsövergripande studie som bygger på framsynthet, helhetstänkande, samordning och konsekvens, vilket inte sällan  brister i planeringen för friluftsliv och turism.

Tankar från Tankesmedja

I senaste numret av Fritid & Park i Sverige (3/2014) har jag skrivit nernågra tankar  från Naturvårdsverkets Tankesmedja årgång 2014. Budskapen från Naturvårdsverket handlade mycket om arbetet med att nå framtida mätbara mål för friluftslivet med rapporteringar och uppföljning. Viktigt i det arbetet är samordning och sektorsansvar, d.v.s. att även andra myndigheter tar ansvar för friluftslivet. Det efterlyste Naturvårdsverket redan för 30 år sedan, bra att det nu kommit igång. Kanske skulle en titt backspegeln underlätta arbetet mot framtida mål? Och lite mer möda skulle kanske läggas på att möta dagens utmaningar till gagn för framtiden.

Några andra exempel

#När Täby kommun hade en inspirationskväll om ridning var jag med och talade om de grundläggande förutsättningarna som gäller för ryttaren i skog och mark. Det blev en hel del frågor om skyltning. Inte helt lätt att svara på  när ansvariga myndigheter helt har tappat greppet och ingen vet vad som  gäller.

#Länsstyrelsen i Gävleborgs län hade för något år sedan ett  samrådsmöte för länets kommuner och andra aktörer inom naturvården. Med hjälp av bilder gick jag igenom allemansrätten i praktisk tillämpning, och deltog sedan i den  efterföljande diskussionen.

# Klätterförbundet får ibland kritik för att  flora och fauna kan ta skada av klättrandet, och att markägare kan störas när många ska ta sig fram till klätterplatserna. Det må vara hur som helst med den  saken. Men måna om att utbilda instruktörer, ledare och klättrare om vad allemansrätten innebär är de i alla fall. På Klätterförbundets instruktörsseminarium i Örebro förra året hade jag en halv dags föreläsning om allemansrätten. Det var fjärde gången som jag anlitades av Klätterförbundet.  Det är bara  Hushållningssällskapet i Värmland som jag har besökt lika många gånger i allemansrättsliga ärenden.

Allemansrätt i våras

I början av april hade jag en heldagskurs i Värmland om allemansrätt och turistföretagande inom ramen för ett projekt om vandringsturism. Arrangör var Hushållningssällskapet i Värmland. Det var femte gången jag var i Värmland på uppdrag av Hushållningssällskapet för att utbilda turistföretagare och diskutera vandringsturism. Hushållningssällskapet i Värmland ligger med projektet Värmlandsleder långt framme med satsningar på vandringsturism.

I  maj blev det en halv dags föreläsning om allemansrätten på Sjöviks folkhögskola, Kul med unga engagerade elever! Det blev en hel del diskuterande om hur urbanisering och samhällsutvecking i övrigt påverkar allemansrätten, och inte minst värdet av allemansrätten. Vi diskuterade också tillgänglighet, som är ett kärnbegrepp i de är sammanhangen: ”Naturen ska vara tillgänglig för alla.”  Men vad betyder det egentligen?

Den kan vara allas – ett filmprojekt om allemansrätten

Jag har haft förmånen att få medverka i ett lite annorlunda och spännande projekt om allemansrätten som har sin upprinnelse i min förra bok  Allemansrätten – en bok om vad som gäller i naturen. Formuleringen att det mest värdefulla med allemansrätten är friheten att få ta eget ansvar och tänka själv inspirerade den amerikanske författaren James Wine till  filmprojektet Den kan vara allas. Med sitt utifrånperspektiv från USA  såg han värdet av och friheten med allemansrätten på ett sätt som vi själva kanske inte tänker på och tar för givet. Läs mer om projektet på http://www.denkanvaraallas.se

Så här skrev James Wine några år in på 2000-talet om hur det hela började:

Jag tror inte att detta filmprojekt skulle någonsin hänt utan Ingemar Ahlström inflytande på mig. När vi flyttade till Sverige 1998 Jag tänkte att det var dags att gräva i allemansrätten, bortom min långa fascination för det. Men djupare. Vad gör det fästing, vad gör det fastnar? 

En vinterdag i Stockholm det året jag kom över Ingemar tidigare bok ”Allemansrätten – En bok om Vad as Galler i naturen” i biblioteket på Sveavägen. Medan jag förväntade boken att gå igenom att göra och inte: s, tog det inte, men några sidor i den första delen, ”Vad är Allemansrätten” innan jag insåg precis vad det var som hade fångat min beundran: 

”Bara att friheten att kunna ta sitt eget ansvar och tänka själv är kanske den värdigaste aspekten av allemansrätten.”

Det var det, exakt. Friheten, det personliga ansvaret, för att kunna bedöma om sig själv de möjligheter detta tillgång till naturen erbjuder alla. Ingemar är en nationell resurs, samt en underbar författare, med en äkta kvickhet, tillsammans med hans skarpa insikter i Allemansrätten är fylligare djup och förgreningar vid en individuell och ett samhälle. I sin senaste bok, sätter han hela det ganska vältaligt: ​​”Vår egen frihet får inte leda till andras ofrihet. Tänk dig att credo i världen …

Vi måste fortsätta prata med honom genom hela produktionen. 

 

 

Allemansrätt för Hushållningssällskapet

I början av april hade jag för femte gången en heldagskurs för Hushållningssällskapet i Värmland för med inriktning på allemansrätten och ledplanering. Målgrupp var turistföretagare. Det är intressant och glädjande med Hushållningssällskapens engagemang för den småskaliga lokala och regionala landsbygdsturismen. Den är ju en viktig förutsättning för överlevnaden i glesbygden och för den stora del av Sverigeturismen som bygger på natur och naturuppleverlser.

Allemansrätt och vildväxande

I november 2013 var jag  i Piteå på uppdrag av Hushållningssällskapet Nord  för en endagskurs om allemansrätten. Deltagare var  småföretagare  som plockade vildväxande naturprodukter av olika slag i kommersiellt syfte. Det har ju varit mycket debatt framför allt om det storskaliga bärplockandet som i kölvattnet fört med sig problem av olika slag, både markägarkonflikter och sociala problem. De diskussioner och krav på åtgärder och begränsningar i tillgänglighet till naturen som följer spiller över även på den småskaliga och ansvarsfulla verksamheten. Jag har tidigare haft flera kurser som arrangerats av Hushållningssällskapen i Sverige med den småskalig turistnäringen som målgrupp. Den kommersiella naturturismen pekas ofta ut som ett hot mot allemansrätten. Min erfarenhet är att många av de små glesbygdsföretagen där man kombinerar sin huvudsakliga verksamhet med naturbaserade turistaktiviteter är väldigt måna om allemansrätten och vill lära sig mer.

Kommunicera mer än informera

 I Fritid & Park nr. 1/2014 har jag skrivit om att kommunicera. Ofta används ordet kommunicera i stället för informera. Men kommunicera har en vidare betydelse. Allt vi gör förmedlar budskap och sänder ut signaler.  Att kommunicera ställer stora krav på strategi, samordning och konsekvens. Särskilt viktigt är det om man vill åstadkomma förändringar i vanor och attityder när det gäller övergipande samhällsmål som klimat och folkhälsa. Budskap och uppmaningar från samhällets sida som inte återspeglas i den verklighet som möter människorna är förödande för trovärdigheten. Den som tar klimatansvar och väljer cykeln måste mötas av en välkomnade miljö som  stärker valet och signalerar att budskapet är allvarlig menat. Samma sak för den som tar sig i kragen och ger sig ut på motionsspår och i friluftsområden för att motionera. Men fortfarande möter jag i Storstockholms cykelvägnät och i friluftsområden allvarliga brister som inte åtgärdats på decennier och signalerar okunskap och ”låt-gå politik”.

Allemansrätt för lst i Västra Götaland

I februari 2013 hade jag en heldagsutbildning om allemansrätten för länsstyrelsen i Västra Götaland. Bakgrunden var bl.a. länsstyrelsernas ansvar enligt propositionen Framtidens friluftssliv att samordna och vägleda kommunernas i arbetet med planering och förvaltning för friluftslivet. Även inon den stark ökande allemansrättsligt baserade turismen har länsstyrelserna en viktig roll. I propositionen betonas över huvud taget betydelsen av samordning på myndighetsnivå.