Kategoriarkiv: Föreläsningar och utbildning

Allemansrätt för lst Blekinge

I april hade jag en heldagsutbildning om allemansrätten på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge  län. Länsstyrelserna har ju i regleringsbrevet fått i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga  friluftspolitiken där allemansrätten utgör grunden. Det kräver inte bara  god kunskap om allemansrättens tolkning och om de lagar som omger den. Det kräver också en fördjupad förståelse för allemansrättens förutsättningar, inte minst av hur den påverkas av samhällsutvecklingen. Ska man försvara allemansrätten måste man också känna till hoten mot den. En viss frustration kunde märkas över oklarheterna om vad som gäller för skyltning i naturen.

 

Allemansrättsvandring på Björkö

Förra sommaren ledde jag en  promenerande  föreläsning om allemansrätten ute i naturen.  Det  var Björkö-Arholma hembygdsförening som inbjöd till en vandring i folkbildningens tecken. Mycket prat och diskussioner blev det om tomt och hemfrid, stängsel och skyltar, strandskydd och vattenskotrar, enskilda vägar och ridning, tältning och eldning och mycket mer. Inspirerande och kul.

Allemansrätt i kommunal juridik

Vid två tillfällen har jag föreläst om allemansrätten på SKL:s konferenser om kommunal juridik. Även om allemansrätten inte är någon lag så begränsas den ju av en mängd lagar. Men gränserna är oskarpa  och mycket är oklart om hur ett växande friluftsliv ska hanteras så att inte värdet av allemansrätten urholkas. Det ställer stora krav på planering och förvaltning, inte minst av det tätortsnära friluftslivet.

Seminarium Klarälvdalens folkhögskola

Förra hösten arrangerade Klarälvdalens folkhögskola seminariet ”Naturturism ur ett miljöperspektiv”.  Jag  föreläste på temat Allemansrätt i förändring. Hur ska vi handskas med en allemansrätt som bygger på 1940-talets friluftliv och turism? För att förstå det måste man våga titta i backspegeln. Det var ett intressant seminarium med många givande föreläsningar och diskussioner. Det är inspirerande att träffa alla unga entusiaster som ska ut på olika håll och sätta sprutt på friluftslivet och turismen med nya krafter och friska tankar. Men det var något som saknades, tyckte alla: medverkan från de myndigheter som har ansvaret för att utveckla turismen och det framtida friluftslivet. Men Konsumentverket var i alla fall med och informerade om ansvar och produktsäkerhet. Den alltmer äventyrsinriktade turismen är ju inte helt ofarlig.

Dialog om allemansrätt i Mjällådalen

Dialog Mjällådalen är ett EU-finansierat Leaderprojekt för undersöka möjligheterna att kombinera  unika naturvärden, markägarintressen, friluftsliv och småskalig besöksnäring i Mjällådalen, Timrå kommun. Syftet är att åstadkomma en dialog mellan motstående intressen och att öka förståelsen för de olika aktörernas synsätt för ett långsiktigt hållbart nyttjande av Mjällådalen. En viktig del i detta är en fördjupad kunskap om allemansrätten och  förståelse för de värden den i olika avseenden  representerar.  Jag var inbjuden till Timrå för att tala om  den saken. Där var många markägare och skogliga företrädare, men färre företrädare för friluftsliv och turistnäring. Synd, då blev det inte så mycket debatt som tanken var. Å andra sidan viktigt att markägarna får ta plats och komma tals. Det är ju ändå de som ”tillhandahåller” den allemansrättsligt tillgängliga naturen. Vanligare är annars att allemansrätten ses ur nyttjarnas perspektiv, ibland som en allmänhetens ”rättighet”.

Några andra exempel

#När Täby kommun hade en inspirationskväll om ridning var jag med och talade om de grundläggande förutsättningarna som gäller för ryttaren i skog och mark. Det blev en hel del frågor om skyltning. Inte helt lätt att svara på  när ansvariga myndigheter helt har tappat greppet och ingen vet vad som  gäller.

#Länsstyrelsen i Gävleborgs län hade för något år sedan ett  samrådsmöte för länets kommuner och andra aktörer inom naturvården. Med hjälp av bilder gick jag igenom allemansrätten i praktisk tillämpning, och deltog sedan i den  efterföljande diskussionen.

# Klätterförbundet får ibland kritik för att  flora och fauna kan ta skada av klättrandet, och att markägare kan störas när många ska ta sig fram till klätterplatserna. Det må vara hur som helst med den  saken. Men måna om att utbilda instruktörer, ledare och klättrare om vad allemansrätten innebär är de i alla fall. På Klätterförbundets instruktörsseminarium i Örebro förra året hade jag en halv dags föreläsning om allemansrätten. Det var fjärde gången som jag anlitades av Klätterförbundet.  Det är bara  Hushållningssällskapet i Värmland som jag har besökt lika många gånger i allemansrättsliga ärenden.

Allemansrätt i våras

I början av april hade jag en heldagskurs i Värmland om allemansrätt och turistföretagande inom ramen för ett projekt om vandringsturism. Arrangör var Hushållningssällskapet i Värmland. Det var femte gången jag var i Värmland på uppdrag av Hushållningssällskapet för att utbilda turistföretagare och diskutera vandringsturism. Hushållningssällskapet i Värmland ligger med projektet Värmlandsleder långt framme med satsningar på vandringsturism.

I  maj blev det en halv dags föreläsning om allemansrätten på Sjöviks folkhögskola, Kul med unga engagerade elever! Det blev en hel del diskuterande om hur urbanisering och samhällsutvecking i övrigt påverkar allemansrätten, och inte minst värdet av allemansrätten. Vi diskuterade också tillgänglighet, som är ett kärnbegrepp i de är sammanhangen: ”Naturen ska vara tillgänglig för alla.”  Men vad betyder det egentligen?