Kategoriarkiv: Föreläsningar och utbildning

Dialog om allemansrätt i Mjällådalen

Dialog Mjällådalen är ett EU-finansierat Leaderprojekt för undersöka möjligheterna att kombinera  unika naturvärden, markägarintressen, friluftsliv och småskalig besöksnäring i Mjällådalen, Timrå kommun. Syftet är att åstadkomma en dialog mellan motstående intressen och att öka förståelsen för de olika aktörernas synsätt för ett långsiktigt hållbart nyttjande av Mjällådalen. En viktig del i detta är en fördjupad kunskap om allemansrätten och  förståelse för de värden den i olika avseenden  representerar.  Jag var inbjuden till Timrå för att tala om  den saken. Där var många markägare och skogliga företrädare, men färre företrädare för friluftsliv och turistnäring. Synd, då blev det inte så mycket debatt som tanken var. Å andra sidan viktigt att markägarna får ta plats och komma tals. Det är ju ändå de som ”tillhandahåller” den allemansrättsligt tillgängliga naturen. Vanligare är annars att allemansrätten ses ur nyttjarnas perspektiv, ibland som en allmänhetens ”rättighet”.

Några andra exempel

#När Täby kommun hade en inspirationskväll om ridning var jag med och talade om de grundläggande förutsättningarna som gäller för ryttaren i skog och mark. Det blev en hel del frågor om skyltning. Inte helt lätt att svara på  när ansvariga myndigheter helt har tappat greppet och ingen vet vad som  gäller.

#Länsstyrelsen i Gävleborgs län hade för något år sedan ett  samrådsmöte för länets kommuner och andra aktörer inom naturvården. Med hjälp av bilder gick jag igenom allemansrätten i praktisk tillämpning, och deltog sedan i den  efterföljande diskussionen.

# Klätterförbundet får ibland kritik för att  flora och fauna kan ta skada av klättrandet, och att markägare kan störas när många ska ta sig fram till klätterplatserna. Det må vara hur som helst med den  saken. Men måna om att utbilda instruktörer, ledare och klättrare om vad allemansrätten innebär är de i alla fall. På Klätterförbundets instruktörsseminarium i Örebro förra året hade jag en halv dags föreläsning om allemansrätten. Det var fjärde gången som jag anlitades av Klätterförbundet.  Det är bara  Hushållningssällskapet i Värmland som jag har besökt lika många gånger i allemansrättsliga ärenden.

Allemansrätt i våras

I början av april hade jag en heldagskurs i Värmland om allemansrätt och turistföretagande inom ramen för ett projekt om vandringsturism. Arrangör var Hushållningssällskapet i Värmland. Det var femte gången jag var i Värmland på uppdrag av Hushållningssällskapet för att utbilda turistföretagare och diskutera vandringsturism. Hushållningssällskapet i Värmland ligger med projektet Värmlandsleder långt framme med satsningar på vandringsturism.

I  maj blev det en halv dags föreläsning om allemansrätten på Sjöviks folkhögskola, Kul med unga engagerade elever! Det blev en hel del diskuterande om hur urbanisering och samhällsutvecking i övrigt påverkar allemansrätten, och inte minst värdet av allemansrätten. Vi diskuterade också tillgänglighet, som är ett kärnbegrepp i de är sammanhangen: ”Naturen ska vara tillgänglig för alla.”  Men vad betyder det egentligen?

Allemansrätt för Hushållningssällskapet

I början av april hade jag för femte gången en heldagskurs för Hushållningssällskapet i Värmland för med inriktning på allemansrätten och ledplanering. Målgrupp var turistföretagare. Det är intressant och glädjande med Hushållningssällskapens engagemang för den småskaliga lokala och regionala landsbygdsturismen. Den är ju en viktig förutsättning för överlevnaden i glesbygden och för den stora del av Sverigeturismen som bygger på natur och naturuppleverlser.

Allemansrätt och vildväxande

I november 2013 var jag  i Piteå på uppdrag av Hushållningssällskapet Nord  för en endagskurs om allemansrätten. Deltagare var  småföretagare  som plockade vildväxande naturprodukter av olika slag i kommersiellt syfte. Det har ju varit mycket debatt framför allt om det storskaliga bärplockandet som i kölvattnet fört med sig problem av olika slag, både markägarkonflikter och sociala problem. De diskussioner och krav på åtgärder och begränsningar i tillgänglighet till naturen som följer spiller över även på den småskaliga och ansvarsfulla verksamheten. Jag har tidigare haft flera kurser som arrangerats av Hushållningssällskapen i Sverige med den småskalig turistnäringen som målgrupp. Den kommersiella naturturismen pekas ofta ut som ett hot mot allemansrätten. Min erfarenhet är att många av de små glesbygdsföretagen där man kombinerar sin huvudsakliga verksamhet med naturbaserade turistaktiviteter är väldigt måna om allemansrätten och vill lära sig mer.

Allemansrätt för lst i Västra Götaland

I februari 2013 hade jag en heldagsutbildning om allemansrätten för länsstyrelsen i Västra Götaland. Bakgrunden var bl.a. länsstyrelsernas ansvar enligt propositionen Framtidens friluftssliv att samordna och vägleda kommunernas i arbetet med planering och förvaltning för friluftslivet. Även inon den stark ökande allemansrättsligt baserade turismen har länsstyrelserna en viktig roll. I propositionen betonas över huvud taget betydelsen av samordning på myndighetsnivå.

Allemansrätt för turistentreprenörer

I början av oktober 2013 medverkade jag i ett inspirationsseminarium i Tranås om utveckling av småskalig turism med utgångspunkt i allemansrätten och befintliga ledsystem. Seminariet riktade sig till turistföretagare, entreprenörer och andra aktörer inom besöksnäringen. Jag höll en två timmars inledande föreläsning om allemansrättens innehåll, utveckling och gundläggande förutsättningar. Därefter deltog jag i en paneldebatt tillsammans med Björn Galant, chefsjurist på LRF och Magnus Ling,vd på STF. I debatten kunde man ana en viss uppgivenhet över att ansvariga myndigheter snarare tycks vara på reträtt från allemansrätt och friluftsliv än på den offensiv man kunnat vänta sig i spåren av propositionen om Framtidens friluftsliv. Det är det intryck jag har fått även i samband med andra föreläsningar under senare tid om allemansrätt och friluftsliv/turism. Knappast något bra utgångsläge för den snabba utveckling vi nu har på naturturismens område.