Kategoriarkiv: Föreläsningar och utbildning

Allemansrätt för Hushållningssällskapet

I början av april hade jag för femte gången en heldagskurs för Hushållningssällskapet i Värmland för med inriktning på allemansrätten och ledplanering. Målgrupp var turistföretagare. Det är intressant och glädjande med Hushållningssällskapens engagemang för den småskaliga lokala och regionala landsbygdsturismen. Den är ju en viktig förutsättning för överlevnaden i glesbygden och för den stora del av Sverigeturismen som bygger på natur och naturuppleverlser.

Allemansrätt och vildväxande

I november 2013 var jag  i Piteå på uppdrag av Hushållningssällskapet Nord  för en endagskurs om allemansrätten. Deltagare var  småföretagare  som plockade vildväxande naturprodukter av olika slag i kommersiellt syfte. Det har ju varit mycket debatt framför allt om det storskaliga bärplockandet som i kölvattnet fört med sig problem av olika slag, både markägarkonflikter och sociala problem. De diskussioner och krav på åtgärder och begränsningar i tillgänglighet till naturen som följer spiller över även på den småskaliga och ansvarsfulla verksamheten. Jag har tidigare haft flera kurser som arrangerats av Hushållningssällskapen i Sverige med den småskalig turistnäringen som målgrupp. Den kommersiella naturturismen pekas ofta ut som ett hot mot allemansrätten. Min erfarenhet är att många av de små glesbygdsföretagen där man kombinerar sin huvudsakliga verksamhet med naturbaserade turistaktiviteter är väldigt måna om allemansrätten och vill lära sig mer.

Allemansrätt för lst i Västra Götaland

I februari 2013 hade jag en heldagsutbildning om allemansrätten för länsstyrelsen i Västra Götaland. Bakgrunden var bl.a. länsstyrelsernas ansvar enligt propositionen Framtidens friluftssliv att samordna och vägleda kommunernas i arbetet med planering och förvaltning för friluftslivet. Även inon den stark ökande allemansrättsligt baserade turismen har länsstyrelserna en viktig roll. I propositionen betonas över huvud taget betydelsen av samordning på myndighetsnivå.

Allemansrätt för turistentreprenörer

I början av oktober 2013 medverkade jag i ett inspirationsseminarium i Tranås om utveckling av småskalig turism med utgångspunkt i allemansrätten och befintliga ledsystem. Seminariet riktade sig till turistföretagare, entreprenörer och andra aktörer inom besöksnäringen. Jag höll en två timmars inledande föreläsning om allemansrättens innehåll, utveckling och gundläggande förutsättningar. Därefter deltog jag i en paneldebatt tillsammans med Björn Galant, chefsjurist på LRF och Magnus Ling,vd på STF. I debatten kunde man ana en viss uppgivenhet över att ansvariga myndigheter snarare tycks vara på reträtt från allemansrätt och friluftsliv än på den offensiv man kunnat vänta sig i spåren av propositionen om Framtidens friluftsliv. Det är det intryck jag har fått även i samband med andra föreläsningar under senare tid om allemansrätt och friluftsliv/turism. Knappast något bra utgångsläge för den snabba utveckling vi nu har på naturturismens område.

Allemansrätt på Nationalparkernas Dag

På Nationalparkens Dag den 25 maj 2013 medverkade jag vid Färnebofjärdens nationalpark med en öppen föreläsning om allemansrätten. Som vanligt var den en hel del frågor och diskuterande om begreppen tomt och hemfridszon, liksom om enskilda vägar. Många blir frustrerade av de oprecisa lagarna som omger allemansrätten, och tycker att det borde vara tydligare var gränserna går.

Seminarium kommersiell bärplockning

I början av april 2013 genomförde Nedre Dalälven ett seminarium i Söderfors om problemen med kommersiell bärplockning. Jag föreläste på temat allemansrätten och bären. I övrigt medverkade bl.a. politiker och representanter för regeringen, bärföretag, polisen, och sociala myndigheter. Problemen har mer varit en fråga om sociala problem med utländska bärplockare som utnyttjats och farit illa, än om allemansrätten. Visserligen är det tack vare allemansrätten som verksamhet av det här slaget kan bedrivas, även om den inte omfattas av allemansrätten. En slutsats från seminariet var att det här måste lösas till kommande bärsäsong.

Studiecirkel allemansrätt och turistföretagande

Under april 2013 medverkade jag vid tre tillfällen med föreläsningar och studieunderlag i en studiecirkel i Simlångsdalen. Cirkeln ingick i ett projekt med EU-stöd för att utveckla turismen i Destination Simlångsdalen. Området är klassat som riksintresse för friluftslivet med varierande och spännande natur med spår och leder som Hallandsleden, Ridled Halland och två regionala cykelleder. Under cirkeln diskuterades bl.a. markägarkontakter och skyltning. Man var intresserad av ett pilotprojekt om skyltning av bl.a. spår- och ledsystem. Men Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet, har beslutat att inte återuppta arbetet med den över 40 år gamla svenska standarden för friluftsskyltning som upphävdes för några år sedan. Annars hade ett pilotprojekt varit ett perfekt inslag i arbetet med en vidareutveckling av standard och tillämpningsanvisningar anpassade till dagens och framtidens förutsättningar. Här finns framåtanda, idéer och entreprenörskap för att utveckla en turistregion, men som bromsas av myndighetsbeslut som går på tvärs mot målen för turism och friluftsliv. Över detta kunde anas en viss frustation.