CYKEL

 HJÄLM ÄR INTE HUVUDSAKEN
På  Konsumentverkets uppdrag skrev jag 1989 rapporten Hjälm för alla om skallskador och fritidshjälmar. Rapporten trycktes på engelska för en EU-konferens i ämnet. Cykelhjälm är bra, men den förhindrar inga olyckor och lockar ingen att cykla. För det krävs en trygg, säker och attraktiv trafikmiljö för cyklisterna. Klimathot, trängselskatt, urbana trender och förändringar i  livsstil har mer än fördubblat cyklandet i Stockholm de senaste tio åren. Dessvärre med trängsel och ökade olyckor som följd, något som borde  kunnat förutses. Reklambyrån IdéOluck  i samarbete med mig presenterade  2004 projektförslaget Cykelsäker.  Syftet var att i god tid förebygga risker och olyckor i den  cyklistanstormning som var att vänta. Efter fem års resultatlös bearbetning av berörda myndigheter för finansiering gav vi upp. Det blev som vi befarat: trängsel, konflikter och olyckor.  Cyklande har inte bara blivit urban trend och livsstilsmarkör. Cykeln har fått allt större betydelse i folkhälsoarbetet och i tätorternas klimatarbete. Att ta cykeln i stället för bilen är det mest påtagliga klimatvalet. Men för trovärdighet i klimatarbetet måste den som väljer cykeln  få sitt val bekräftat i en säker, välkomnande och väl genomtänkt trafikmiljö.

KV Helmets

Underlag för EU-konferens om skallskador vid cykling och sport.

Cykelhjälmen
Ansvaret för cykelsäkerhet läggs på cyklisten.

ERFARENHET MED BRETT PERSPEKTIV
Min bakgrund garanterar ett brett perspektiv på  cykeltrafik med utgångspunkt från cyklistens förutsättningar och behov. Från stort till smått. Från sektorsövergripande helhetstänkande till insikt om detaljernas betydelse. Började cykla till jobbet i mitten av 1970-talet då cyklandet i Stockholm nådde absoluta bottennivåer. En vass artikel 1980 om cyklisternas usla villkor ledde mig in på cykelbanan. Bygginfoskolan som då höll på med ett utbildningsprojekt Bygga och planera för trafik hörde av sig. Man ville göra en diabildserie (då fanns inte video) på min cykelväg till jobbet som varnade exempel.

Cykelfrämjare                                                                                                                                   Fyra år på 1980-talet var jag generalsekreterare i Cykelfrämjandet och ledamot i Cykelsäkerhetsrådet, NTF:s styrelse och Trafiksäkerhetsverkets rådgivande delegation. Uppvaktade politiker på både regional- och riksnivå för att få ta med cykel på pendeltågen i  Stockholm. Det blev så småningom möjligt och alla befarade problem och katastrofer uteblev.

Informatör
Skyltning och vägvisning är en förutsättning för ökat cyklande, men var länge eftersatt  i Storstockholms cykelvägnät. Gjorde en skyltnings. och vägvisningsplan för cykeltrafik åt Upplands -Väsby kommun 1990. Texter och föreläsningar om  cykling, cykelsäkerhet och cykelplanering  har ingått i arbetet med information. Föreläst om cykelns möjligheter  på universitetets  kurser om trafik och miljö

 

ÄNDRAT I TRAFIKFÖRORDNINGEN
Finansiering från Folkhälsoinstitutet,  Crescent Folkhälsocykeln och länsstyrelsen i Stockholm gjorde det  möjligt att genomföra projektet På cykel för miljö och hälsa,  länsstyrelsens AB rapport 2004:21. Projektet ingick i länsstyrelsens regeringsuppdrag om hållbara transporter. Rapporten tar bl.a. upp  diskriminerande och svårbegripliga regler som ökar olycksriskerna för cyklister och hotar rättssäkerheten.  Detta uppmärksammades av Vägverket och resulterade i ändringar i Trafikförordningen som trädde i kraft 2014.

 KVALITETSVÄRDERARE
På uppdrag av Vägverket  genomförde jag i mitten på 1990-talet tillsammans med Scandiaconsult  ett projekt med kvalitetsvärdering av regionala cykelstråk i Storstockholm. Varenda meter av de tänkta huvudstråken videofilmades och kvalitetsvärderades för miljö, framkomlighet och säkerhet. Cykelvägnätet i min hemkommun Sollentuna har jag inventerat i flera omgångar sedan 1980. Under 1990-talet tog jag initiativ till, ordnade finansiering och  genomförde för kommunens räkning en omfattande studie om cykeltrafik med inriktning på tillgänglighet, säkerhet och miljö av ett slag som inte tidigare hade gjorts. Jag har även gjort  två av kommunens senaste cykelkartor.

 

Cykelkarta S-tuna

TYDLIG STRATEGI BEHÖVS
Det finns en  stor potential att föra över korta bilresor till cykling. Men om den potentialen ska kunna tas tillvara krävs en tydligare och mer sammanhållen strategi för cykeltrafiken. Det är en av de saker jag pekar på i länsstyrelsens rapport. Rapporten ingår också i underlaget till Folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag Aktiv transport –  på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Att på lokal nivå underlätta cyklandet är ett av de tunga åtgärdsförslagen i  regeringsuppdraget.

Uppdateringar och sammanfattningar till höger under KATEGORIER

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s